Contact Us

tel  86-21-32552215
tel2  86-21-32552209
loc  Suite 306,Building l, 106 Zhongjiang Road
jianshezhong
34  86-21-32552215  232  86-21-32552209  12
Shanghai Yucui Education Consultancy Co. Ltd.  Add:Suite 306,Building l,106 Zhongjiang Road Code:200062
34  86-21-32552215  232  86-21-32552209 shanghaigongshang
Shanghai Yucui Education Investment Co., Ltd.  Add:Suite 306,Building l,106 Zhongjiang Road Code:200062

Copyrigh©2013 Yucui .All right reserved  Designed by webfoss.